FR Camara, Samba

Samba Camara
Centre-back
14-Nov-92 ( 26 )
1.90 m


Camara 15-Jan-19