JP Fukushima

Koichiro Fukushima

20-Dec-83
Kagoshima
Referee since 2008